آخرین اخبار سهام مازاد - اخبار جدید

سهام مازاد

کمیسیون جهش تولید بانک رفاه و تامین اجتماعی را به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد مکلف کرد

کمیسیون جهش تولید بانک رفاه و تامین اجتماعی را به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد مکلف کرد