اخبار جدید سه بعدی

توسعه جوهری که پرینت سه بعدی استخوان با سلول زنده را در دمای اتاق ممکن می‌کند

توسعه جوهری که پرینت سه بعدی استخوان با سلول زنده را در دمای اتاق ممکن می‌کند