اخبار جدید پزشکی

کدام گروه های خونی زودتر سکته میکنند؟