آخرین اخبار سیاست > مجلس - اخبار جدید

سیاست > مجلس

قالیباف: تحکیم مناسبات دوستانه ایران و افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است

قالیباف: تحکیم مناسبات دوستانه ایران و افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است

همکاری مجلس و وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری

همکاری مجلس و وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری

همکاری مجلس و وزارت ارتباطات برای تامین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری

همکاری مجلس و وزارت ارتباطات برای تامین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری