آخرین اخبار سیاست مدار عراقی - اخبار جدید

سیاست مدار عراقی

سیاستمدار عراقی نزدیک به آمریکا: تصمیم بستن سفارت در بغداد را خود ترامپ صادر کرده

سیاستمدار عراقی نزدیک به آمریکا: تصمیم بستن سفارت در بغداد را خود ترامپ صادر کرده