آخرین اخبار سیدجواد احمدی - اخبار جدید

سیدجواد احمدی

تشکیل پرونده تخلف گران فروشی برای اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه

تشکیل پرونده تخلف گران فروشی برای اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه