اخبار جدید سید حسن رسولی

شورا و شهرداری تهران وظیفه ای در حوزه حمل و نقل بین شهری ندارند

شورا و شهرداری تهران وظیفه ای در حوزه حمل و نقل بین شهری ندارند