آخرین اخبار سید رسول موسوی - اخبار جدید

سید رسول موسوی

سید رسول موسوی: راهکار سیاسی مسئله افغانستان دنبال کردن همان اهداف نظامی نیست

سید رسول موسوی: راهکار سیاسی مسئله افغانستان دنبال کردن همان اهداف نظامی نیست