آخرین اخبار سید فرشاد علامه - اخبار جدید

سید فرشاد علامه

بیمارستان های خصوصی در فصل سرما به کمک بخش دولتی بیایند

بیمارستان های خصوصی در فصل سرما به کمک بخش دولتی بیایند