اخبار جدید سید مرتضی بختیاری

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارفرمایان در قالب طرح راهبران شغلی

ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارفرمایان در قالب طرح راهبران شغلی

استفاده از سربازان مددجوی متخصص در شرکتهای دانش بنیان

استفاده از سربازان مددجوی متخصص در شرکتهای دانش بنیان