آخرین اخبار سید کمال خرازی - اخبار جدید

سید کمال خرازی

پاسخ قاطع ایران به هرگونه تجاوز آمریکا وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد

پاسخ قاطع ایران به هرگونه تجاوز آمریکا وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد