فرهنگی

افتتاحیه نمایشگاه نقاشی سیروس مقدم با حضور بازیگران پایتخت