اخبار جدید سیزدهمین سفر استانی رییس‌جمهور و پیگیری دستاوردهای آن برای قم