اخبار جدید شادگان

برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه قول مساعد گرفتیم

برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه قول مساعد گرفتیم