اخبار جدید شاپرک

تراکنش‌های USSD سهم بیشتری از تراکنش‌های اینترنتی در استان‌های کمتر توسعه یافته دارند

تراکنش‌های USSD سهم بیشتری از تراکنش‌های اینترنتی در استان‌های کمتر توسعه یافته دارند

پرداخت‌یارها ۲ هفته برای انتقال کامل تراکنش‌هایشان به مدل پرداخت‌یاری وقت دارند

پرداخت‌یارها ۲ هفته برای انتقال کامل تراکنش‌هایشان به مدل پرداخت‌یاری وقت دارند

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد

اسامی پرداخت‌یارانی که به مدل پرداخت‌یاری مهاجرت نکردند از سایت شاپرک حذف شد