آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی - اخبار جدید

اخبار جدید شبکه‌های اجتماعی

اگر کلاب هاوس فقط چندهزار مخاطب دارد این همه سروصدا علیه آن برای چیست؟

اگر کلاب هاوس فقط چندهزار مخاطب دارد این همه سروصدا علیه آن برای چیست؟