اخبار جدید شهرداری منطقه 12

برگزاری نخستین مناقصه الکترونیکی شهرداری تهران توسط منطقه ۱۲

برگزاری نخستین مناقصه الکترونیکی شهرداری تهران توسط منطقه ۱۲