اخبار جدید شورای اسناد ملی

لایحه «اهداف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی» در دولت بررسی می‌شود

لایحه «اهداف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی» در دولت بررسی می‌شود