بودجه ریزی بدون اخذ تائید از معتمدین و نخبگان اشتباهی جبران ناپذیر است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بودجه ریزی بدون اخذ تائید از معتمدین و نخبگان اشتباهی جبران ناپذیر است

مکلف به تقویت روزافزون بسیج و تعمیق تفکر بسیجی هستیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مکلف به تقویت روزافزون بسیج و تعمیق تفکر بسیجی هستیم

انتقاد عضو شورای شهر تهران از پرونده سازی برای مدیران جوان به علت نقض قوانین
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتقاد عضو شورای شهر تهران از پرونده سازی برای مدیران جوان به علت نقض قوانین

۷۳ هزار میلیارد تومان، بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۷۳ هزار میلیارد تومان، بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰

مطابقت سند سیاست های بودجه سال ۱۴۰۱ با اولویت های شش گانه شهرداری تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مطابقت سند سیاست های بودجه سال ۱۴۰۱ با اولویت های شش گانه شهرداری تهران

اجرای مجدد بلیت تخفیف دار مترو همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای مجدد بلیت تخفیف دار مترو همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی