اخبار جدید شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در طالقان