لزوم نظارت بر صدور مجوزها و پاسخگویی دستگاه‌ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

لزوم نظارت بر صدور مجوزها و پاسخگویی دستگاه‌ها

الزام دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

الزام دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز

حذف امضای های طلایی نتیجه اجرای قانون تسهیل گرایی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حذف امضای های طلایی نتیجه اجرای قانون تسهیل گرایی

ساختار ناکارآمد صدور سنتی مجوز کسب وکار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ساختار ناکارآمد صدور سنتی مجوز کسب وکار

محدودیت در برخی مجوزها عامل رانت و انحصار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

محدودیت در برخی مجوزها عامل رانت و انحصار

تبدیل سواحل مکران به مراکز تربیت نیروی بومی ماهر
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تبدیل سواحل مکران به مراکز تربیت نیروی بومی ماهر

۲۰ روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۰ روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار