اخبار جدید عباسعلی کدخدایی

کدخدایی: حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

کدخدایی: حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

کدخدایی:حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

کدخدایی:حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

کدخدایی:حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

کدخدایی:حال عمومی آیت‌الله جنتی مساعد است

حفظ اعتبار شورای امنیت در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است

حفظ اعتبار شورای امنیت در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است

پژوهشکده شورای نگهبان نظرات مشورتی خود را در اختیار مجلس می‌گذارد

پژوهشکده شورای نگهبان نظرات مشورتی خود را در اختیار مجلس می‌گذارد