اخبار جدید عباسعلی کریمی

کار از موج کرونا گذشته است/اشتباهات پذیرفتنی نیست

کار از موج کرونا گذشته است/اشتباهات پذیرفتنی نیست

موج سوم کرونا مانند آخرین روزهای عملیات جنگی است

موج سوم کرونا مانند آخرین روزهای عملیات جنگی است