اخبار جدید عبدالعزیز بن حبتور

دولت صنعا: امارات و عربستان پروژه مشترکی برای تجزیه یمن دارند

دولت صنعا: امارات و عربستان پروژه مشترکی برای تجزیه یمن دارند