اخبار جدید عبدالفتاح سیسی

رایزنی سیسی و عبدالله دوم درباره تلاش ها برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه

رایزنی سیسی و عبدالله دوم درباره تلاش ها برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه

سیسی به دنبال ایجاد فراکسیون اپوزیسیون “صوری” در پارلمان مصر است

سیسی به دنبال ایجاد فراکسیون اپوزیسیون “صوری” در پارلمان مصر است

تاکید سیسی بر حمایت از همزیستی ادیان مختلف در تماس تلفنی ماکرون

تاکید سیسی بر حمایت از همزیستی ادیان مختلف در تماس تلفنی ماکرون