اخبار جدید عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله: هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته/ افغان ها خواهان پایان جنگ هستند

عبدالله عبدالله: هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته/ افغان ها خواهان پایان جنگ هستند