اخبار جدید عتبات عالیات

رونمایی از نرم افزار «زیارت» به منظور زیارت مجازی عتبات عالیات

رونمایی از نرم افزار «زیارت» به منظور زیارت مجازی عتبات عالیات

انجام هرگونه برنامه جایگزین جهت موکب‌های اربعین صرفاً از طریق ستاد بازسازی عتبات عالیات صورت می‌پذیرد

انجام هرگونه برنامه جایگزین جهت موکب‌های اربعین صرفاً از طریق ستاد بازسازی عتبات عالیات صورت می‌پذیرد

بازدید مجازی اماکن زیارتی عتبات با تصاویر ۳۶۰ درجه فراهم شد

بازدید مجازی اماکن زیارتی عتبات با تصاویر ۳۶۰ درجه فراهم شد