اخبار جدید عرضه ارز

روزانه ۱۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما و سنا توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود

روزانه ۱۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما و سنا توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود