اخبار جدید عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

الهیان: احتمال تهدیدات بیولوژیک در واکسن ایرانی‬⁩ کرونا وجود ندارد

الهیان: احتمال تهدیدات بیولوژیک در واکسن ایرانی‬⁩ کرونا وجود ندارد