اخبار جدید علیرضا آذربایجانی

آذربایجانی: اجرای بعضی اصول سند تحول قضایی مستلزم تغییرات بنیادین است

آذربایجانی: اجرای بعضی اصول سند تحول قضایی مستلزم تغییرات بنیادین است