اخبار جدید علی امام

۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت ۱۳۹۸ شهرداری تهران آزاد می‌شود

۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت ۱۳۹۸ شهرداری تهران آزاد می‌شود

ایستگاه امیرکبیر تا پیش از زمستان امسال آماده بهره‌برداری می‌شود

ایستگاه امیرکبیر تا پیش از زمستان امسال آماده بهره‌برداری می‌شود