اخبار جدید علی نیکزاد

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، دوباره در مسیر شورای نگهبان قرار گرفت

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، دوباره در مسیر شورای نگهبان قرار گرفت

مشکلات کارگزاران روستایی و بازنشستگان مخابرات را پیگیری می کنیم

مشکلات کارگزاران روستایی و بازنشستگان مخابرات را پیگیری می کنیم