اخبار جدید عملیات تروریستی

با تروریسم در ایران مانند تروریسم در فرانسه و اتریش برخورد کنید

با تروریسم در ایران مانند تروریسم در فرانسه و اتریش برخورد کنید

دشمنان این ملت راه مقابله با اراده مردم‌ را جز در ترور نمی‌بینند

دشمنان این ملت راه مقابله با اراده مردم‌ را جز در ترور نمی‌بینند