پایش بیش از ۸۴۴ هزار مسافر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۸۴۴ هزار مسافر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۷۹۱ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۷۹۱ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۷۴۴ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پایش بیش از ۷۴۴ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش سلامت بیش از ۷۳۶ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت بیش از ۷۳۶ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور

پایش سلامت ۷۳۱ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۷۳۱ هزار نفر در مرزهای کشور

انجام ۱۹۸ هزار تست کرونا در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام ۱۹۸ هزار تست کرونا در مرزهای کشور

پایش بیش از ۷۱۳ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۷۱۳ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش سلامت ۷۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۷۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش سلامت ۶۷۵ هزار مسافر ورودی به کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۶۷۵ هزار مسافر ورودی به کشور

پایش سلامت بیش از ۶۴۲ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت بیش از ۶۴۲ هزار مسافر در مرزهای ورودی به کشور

پایش بیش از ۶۲۹ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۶۲۹ هزار نفر در مرزهای کشور

انجام ۷۳ هزار تست pcr در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام ۷۳ هزار تست pcr در مرزهای کشور

غربالگری ۶۲۴ هزار نفر در مبادی مرزی کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

غربالگری ۶۲۴ هزار نفر در مبادی مرزی کشور

پایش سلامت ۶۲۲ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش سلامت ۶۲۲ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۶۱۰ هزار نفر در مرزهای کشور

انجام ۷۰ هزار تست PCR در مرزهای کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

انجام ۷۰ هزار تست PCR در مرزهای کشور

پایش بیش از ۶۰۵ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش بیش از ۶۰۵ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش بیش از ۵۹۳ هزار نفر در مرزهای کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پایش بیش از ۵۹۳ هزار نفر در مرزهای کشور

پایش ۵۵۵ هزار نفر در مرزها/ حدود ۸۰ هزار تست فوری از مسافران گرفته شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پایش ۵۵۵ هزار نفر در مرزها/ حدود ۸۰ هزار تست فوری از مسافران گرفته شد

انجام ۶۱ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انجام ۶۱ هزار تست pcr در مبادی مرزی کشور