اخبار جدید فالح فیاض

فالح الفیاض: نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند

فالح الفیاض: نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند