اخبار جدید فدراسیون بدمینتون

عابدخجسته: با صلاحدید خانواده در تمرینات تیم ملی بدمینتون شرکت نکردم

عابدخجسته: با صلاحدید خانواده در تمرینات تیم ملی بدمینتون شرکت نکردم

در شهر ما سالن بدمنیتون وجود ندارد / با پیگیری، چند بسته توپ پر از فدراسیون دریافت کردم

در شهر ما سالن بدمنیتون وجود ندارد / با پیگیری، چند بسته توپ پر از فدراسیون دریافت کردم