اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جریمه مخدوش کردن پلاک خودرو چیست؟