اخبار جدید فرمانده كل ارتش

فرمانده کل ارتش:بخش اعظم عوامل شکل گیری بحران‌ها ناشی از نقش آفرینی قدرت‌های خارجی است

فرمانده کل ارتش:بخش اعظم عوامل شکل گیری بحران‌ها ناشی از نقش آفرینی قدرت‌های خارجی است

ارتش در تمامی حوادث و طرح های مردم یاری، نوک پیکان خدمت رسانی است

ارتش در تمامی حوادث و طرح های مردم یاری، نوک پیکان خدمت رسانی است