اخبار جدید فرمانده مرزبانی ناجا

لزوم  استفاده از فناوری شبیه ساز تیراندازی و طب رزم

لزوم  استفاده از فناوری شبیه ساز تیراندازی و طب رزم