اخبار جدید فرهنگستان علوم پزشکی

هیچ تضمینی برای اثربخشی بدون عارضه واکسن های آمریکایی کرونا نیست

هیچ تضمینی برای اثربخشی بدون عارضه واکسن های آمریکایی کرونا نیست