اخبار جدید فرودگاه آبادان

مدیر بازداشتی فرودگاه آبادان برکنار شد/ سرپرست جدید در راه آبادان

مدیر بازداشتی فرودگاه آبادان برکنار شد/ سرپرست جدید در راه آبادان