اخبار جدید فروش قسطی مدیران خودرو با پیش پرداخت دو مرحله ای