اخبار جدید فروش نفت

اظهار نظر زنگنه درباره اثر آغاز کار رئیس جمهور آمریکا بر فروش نفت ایران

اظهار نظر زنگنه درباره اثر آغاز کار رئیس جمهور آمریکا بر فروش نفت ایران

دولت مشکلات مردم را کاملا لمس می‌کند / اتکای بودجه به نفت به 10 درصد رسیده است

دولت مشکلات مردم را کاملا لمس می‌کند / اتکای بودجه به نفت به 10 درصد رسیده است