اخبار جدید فلسطين

فلسطین از ترامپ به دیوان کیفری بین المللی شکایت می‌کند

فلسطین از ترامپ به دیوان کیفری بین المللی شکایت می‌کند

شکایت فلسطین به دبیرکل، رئیس شورای امنییت و رئیس مجمع عمومی از جنایات صهیونیست ها

شکایت فلسطین به دبیرکل، رئیس شورای امنییت و رئیس مجمع عمومی از جنایات صهیونیست ها