اخبار جدید فلسطین اشغالی

بیانیه رئیس مجلس در پی خیانت برخی حکام منطقه به آرمان فلسطین

بیانیه رئیس مجلس در پی خیانت برخی حکام منطقه به آرمان فلسطین