اخبار جدید فهرست میراث جهانی

ساماندهی شرایط حفاظتی آبراهه‌های پاسارگاد پس از باران

ساماندهی شرایط حفاظتی آبراهه‌های پاسارگاد پس از باران