آمار کرونا استان مرکزی ۶ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی ۶ بهمن؛ بدون فوتی و ۲۶۹ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی ۲۰ آذرماه؛ ۲ فوتی و ۴۷ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی ۲۰ آذرماه؛ ۲ فوتی و ۴۷ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی یکم آذرماه؛ ۱ فوتی و ۶۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی یکم آذرماه؛ ۱ فوتی و ۶۲ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی چهارم آبان؛ ۶ فوتی و ۱۸۷ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی چهارم آبان؛ ۶ فوتی و ۱۸۷ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی یکم آبان؛ ۷ فوتی و ۲۶۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی یکم آبان؛ ۷ فوتی و ۲۶۶ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی ۷ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۳۹۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی ۷ مهر؛ ۱۰ فوتی و ۳۹۵ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی ۲۳ شهریور؛ ۱۰ فوتی و ۵۰۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی ۲۳ شهریور؛ ۱۰ فوتی و ۵۰۰ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی ۱۳ شهریور؛ ۲۰ فوتی و ۶۱۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی ۱۳ شهریور؛ ۲۰ فوتی و ۶۱۰ ابتلای جدید

آمار کرونا مرکزی ۴ شهریور؛ ۱۳ فوتی و ۴۵۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مرکزی ۴ شهریور؛ ۱۳ فوتی و ۴۵۸ ابتلای جدید

آمار کرونا استان مرکزی دوم شهریور؛ ۷ فوتی و ۷۴۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا استان مرکزی دوم شهریور؛ ۷ فوتی و ۷۴۱ ابتلای جدید