اخبار جدید فیزیک

دانشمندان راهی برای عکسبرداری از سطح سیاره های فراخورشیدی با کمک خورشید پیدا کردند+عکس

دانشمندان راهی برای عکسبرداری از سطح سیاره های فراخورشیدی با کمک خورشید پیدا کردند+عکس

احتمال ورود خورشید به قوی ترین چرخه ثبت شده اش+عکس

احتمال ورود خورشید به قوی ترین چرخه ثبت شده اش+عکس

آشکار شدن شگفتی های فضای میان‌ستاره‌ای توسط کاوشگرهای وویجر+عکس

آشکار شدن شگفتی های فضای میان‌ستاره‌ای توسط کاوشگرهای وویجر+عکس

شباهت رفتار مولکول‌های گرانشی در اطراف سیاهچاله‌ها به رفتار الکترون‌ها در اتم+عکس

شباهت رفتار مولکول‌های گرانشی در اطراف سیاهچاله‌ها به رفتار الکترون‌ها در اتم+عکس

استفاده از موشک حرارتی خورشیدی؛ راهی احتمالی برای رسیدن به فضای میان ستاره ای+عکس

استفاده از موشک حرارتی خورشیدی؛ راهی احتمالی برای رسیدن به فضای میان ستاره ای+عکس