اخبار جدید قاضی مسعودی مقام

قاضی مسعودی مقام: هرکسی هر میزانی که وجه برده باشد، باید برگرداند

قاضی مسعودی مقام: هرکسی هر میزانی که وجه برده باشد، باید برگرداند