اخبار جدید قزاقستان

سفیر غیرت ساریبای مدیر اجرایی دبیرخانه کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا

سفیر غیرت ساریبای مدیر اجرایی دبیرخانه کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا